تهران
سعادت آباد

محمد خرسندی

۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۴۶
khorsandi75@yahoo.com

محمد خرسندی

شنبه تا پنج شنبه

محمد خرسندی

چگونه باورهای خود رو تغییردهیم

چگونه باورهای خود رو تغییردهیم

باورهای غلط ریشه درشکل گیری فضای تربیتی ما که نشات گرفته از تربیت والدین است می باشدمحور اغلب آشفتگی های هیجانی سرزنش کردن خود هست.فرد عقاید غیر منطقی را در دوران کودکی از افراد مهم زندگی خود یاد می گیرد و به گونه ای که گویا مفید هستن تقویت می کند و این عمل در نهایت منجر به نگرش های کژکار می شود. الیس معتقد است در این نظریه اش Aوجود یک واقعیت یا پدیده هست و C پیامد هیجانی آن اتفاق وBعقیده ی شخص درباره آن اتفاق هست که موجب واکنش هیجانی فرد می شود. Dدر این نظریه یعنی مجادله کردن با عقاید غیر منطقی خود که باعث می شود فرد به یک فلسفه ی موثر برسد.پس ان چیزی که مهم است نحوه تفکر و نگاه ما به مساله یا مشکل است وگرنه در زندگی مشکلات مسایل زیادی اتفاق می افتد.طی فرایند روانکاوی یونگ می اموزیم که چگونه از شر افکار مزاحم رها شویم.

  • نویسنده : محمد خرسندی